Capitea logo 

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 27 kwietnia 2020 r. nr DOZIK-4/2020 dot. GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez:
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje korporacyjne poprzez przekazywanie konsumentom informacji sugerujących, że ww. inwestycje w obligacje cechują się wysokim stopniem bezpieczeństwa, a utrata zainwestowanych środków jest mało prawdopodobna,
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej GetBack Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez przekazywanie konsumentom informacji o stabilnej sytuacji spółki,
- rozpowszechnianie informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez sugerowanie, że dostęp do ww. obligacji jest limitowany lub oferta nabycia ww. obligacji ma charakter niepowtarzalny oraz co do dostępności czasowej oferowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie poprzez wskazywanie, że obligacje tego przedsiębiorcy będą dostępne tylko przez bardzo krótki czas.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. dostępna jest pod adresem https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf

Komentarz Spółki: Spółka informuje ponadto, że powyższe praktyki były stosowane w okresie od 30 sierpnia 2016 r. do 30 marca 2018 r., tj. kiedy Prezesem Zarządu Getback S.A. był Pan Konrad Kąkolewski.

Przyśpieszone postępowanie układowe (PPU)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:

 • otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;
 • wyznaczeniu Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego;
 • wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu numer KRS: 0000614840;
 • ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego _numer licencji: 142;
 • zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
 • określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06 czerwca 2015 r., s. 19-72; dalej: "Rozporządzenie";
 • jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Obwieszczenie – Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 19.09.2018 r.
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28.08.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony w 21 czerwca 2018 r. oraz uzupełniony przez nadzorcę sądowego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdził układ przygotowany przez Zarząd Spółki

 

 1. Załącznik - Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Załącznik - Skan wniosku, wstępnego planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.
 3. Zalacznik - Upublicznione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
 4. Załącznik - Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli
 5. Załącznik - Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r - powołanie zastępcy sędziego – komisarza
 6. Załącznik - Propozycje układowe GETBACK SA
 7. Załącznik - Propozycje układowe kuratora dla obligatariuszy
 8. Załącznik - Propozycje układowe Rady Wierzycieli
 9. Załącznik - Informacja Sędziego-Komisarza w sprawie wniosków o przesunięcie / odroczenie zgromadzenia wierzycieli Getback S.A.
 10. Załącznik - Obwieszczenie o Zgromadzeniu Wierzycieli
 11. Załącznik - Postanowienie o dopuszczeniu wymienionych obligatariuszy do samodzielnego udziału w postępowaniu
 12. Załącznik - Informacja Sędziego Komisarza z dnia 18.01.2019
 13. Załącznik - Obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019
 14. Załącznik - Sprostowanie protokołu Zgromadzenia Wierzycieli z dnia 22.01.19 r. w postępowaniu GETBACK SA
 15. Załącznik - Postanowienie odnośnie składu Rady Wierzycieli
 16. Załącznik - Postanowienie o zatwierdzeniu układu
 17. Załącznik - Postanowienie o zatwierdzeniu układu ze stwierdzeniem prawomocności

Komunikat nr 1/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Komunikat nr 3/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Komunikat nr 5/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Komunikat nr 6/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Uchwała nr 16/08/2018 Rady Wierzycieli co do warunków porozumienia z Altus TFI S.A.

Komunikat nr 7/08/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli

Uchwała RW nr 14.09.2018_zawezwanie do ugody GBK-Trigon TFI_2018 09 19_1

Uchwała RW nr 14.09.2018_zawezwanie do ugody GBK-Trigon TFI_2018 09 19_2

Uchwała RW nr 15.09.2018_warunki porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi_2018 09 19_1

Uchwała RW nr 15.09.2018_warunki porozumień z wierzycielami zabezpieczonymi_2018 09 19_2

Uchwała RW nr 2.10.2018 W przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany terminu głosowania nad układem

Uchwała RW nr 4.10.2018 Spółki GETBACK S.A

Uchwały RW nr 7.11.2018

Uchwała RW nr 5.11.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku

Uchwała RW nr 6.11.2018 z dnia 26 listopada 2018 roku

Uchwała RW nr 7.11.2018 z dnia 29 listopada 2018 roku

Pismo do PJK_2018.12.05

Pismo 18.12.2018 do Jastrzebskiego KNF z prezentatą

Pismo do PMM z prezentatą 2018.11.19

List do Przewodniczącego KNF 2018.11.08

Uchwała RW nr 2/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 3/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 4/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 5/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

Uchwała RW nr 6/01/2019 z dnia 22 Stycznia 2019 roku

RW Uzasadnienie braku konwersji w PU 2019.01.22

Informacja Przewodniczącego Rady Wierzycieli o działaniach Rady Wierzycieli_2019 08 19