Capitea logo

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka przejmująca”) z EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 11 października 2017 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 2 1ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:


Zarząd Spółki przejmującej informuje, że stosownie do art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 500 § 2 i 2 1ksh, udostępnienie Planu połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.